فهم غلط رابطه با آمریکا و سعودیها

کسانیکه برای قبح زدایی از برقراری ارتباط با عربستان سعودی هزاران ترفند به کار می بستند و آیه و حدیث و دلیل پشت سرهم ردیف میکردند و مخالفان را به تندروی و ریاضت طلبی و دشمن تراشی متهم میکردند آیا پس از مشاهده ی فجایع کشور مطلوم یمن بدست رژیم آل سعود ، اکنون فهم سیاسی درستی نسبت به این رژیم بی آبرو پیدا کرده اند یا نه؟ 


آیا قبول کرده اند که شناخت آنها از دولتها و قدرتهای منطقه ای و جهانی ، شناختی غلط و ناقص و ساده لوحانه بوده است؟ آنها که به امام نامه مینوشتند و میگفتند که آمریکا هم مثل یکی از صدها کشور جهان است و چرا نباید با آن ارتباط برقرار کرد آیا اکنون خواب سیاسی آنها از چشمشان پریده است؟ 

آیا صرف نظر از هزاران جنایت آمریکا نسبت به مسلمانان  ، پشتیبانی وقیحانه آمریکا از کشتار مردم یمن توسط سعودیها هم نتوانسته است دلیلی برای شیطانی بودن دولت آمریکا باشد؟ آیا ایشان هنوز دلیلی برای متفاوت بودن آمریکا دردشمنی با مسلمانان نیافته اند؟ 

اگر یافته اند پس چرا سخنی نمیگویند؟ چرا نمیگویند که تفکر ایشان نسبت به دوستی با آمریکا اشتباه بوده است؟ آیا هنوز هم در نظر آنها مبارزه با آمریکا دشمن تراشی به حساب می آید؟

/ 0 نظر / 71 بازدید