دانستن کافی نیست

دانستن کافی نیست ،

عمل نمودن شرط است ،

برای درست عمل کردن تشخیص مهم است ،

برای درست تشخیص دادن بصیرت لازم است ،

برای داشتن بصیرت ستیزبانفس ضروریست ،

برای ستیز با نفس توکل کافیست.

برای توکل !؟. . .

/ 0 نظر / 7 بازدید