سکوت هم شاید . . .

خدایا ! خواستم بگویم :  هیچ نمیدانم !

دیدم این را ابوعلی سینا با آن همه دانش سرشارش گفته است

مانده ام چه بگویم که در حد نادانی ام باشد؟

آیا سکوت  شایسته من خواهد بود ؟

آیا شایستگی سکوت را خواهم داشت ؟

کمتر از "نمیدانم" چیست تا بگویم ؟

می اندیشم که تکرار "نمیدانم"  از خودش کمتر است 

آری  ، هرچیزی با تکرار زیاد میشود ولی

تنها چیزی که تکرارش از خودش کمتر میشود همین "نمیدانم" است

 " نمیدانم! نمیدانم! "

و این پست ترین  ترکیب ادبی دنیاست

آنکس که نداند که نداد  ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند

خدایا از "نمیدانم نمیدانم" به لطف خود یکی کم کن

مرا کافیست یارب  این کمیت !

/ 0 نظر / 4 بازدید