مسئله عشق

آتش عشقم بسوخت خرقه ی طاعات را        سیل جنون در ربود رخت عبادات را
مسئله ی عشق
نیست درخور شرح و بیان   
به که به یکسو نهند لفظ و عبارات را
دامن خلوت ز دست کی
دهد آن کو که یافت   
در دل شبهای تار ذوق مناجات را
هر نفسم چنگ و نی از توپیامی دهد              پی نبرد هر کسی رمز اشارات را
جای
دهید امشبم مسجدیان تا سحر             
مستم و گم کرده ام راه خرابات را
دوش تفرج کنان خوش ز حرم تا به دیر            رفتم و کردم تمام سیر مقامات را
غیر خیالات نیست عالم و ما کرده ایم             از دم پیر مغان رفع خیالات را
خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل               هر نفسی میکنند سیر سماوات را
در سر بازار عشق،کس نخرد ای
عزیز           
از تو به یک جو،هزار کشف و کرامات را
وحدت از این پس مده دامن رندان ز دست      
صرف خرابات کن جمله ی اوقات را

/ 0 نظر / 5 بازدید