حکومت دینی یا غیردینی

حکومت یا دینی است یا باید ضد دین باشد . بینابین اینها چیزی وجود ندارد . حکومت غیر دینی اگر چه در ظاهر ژست دموکراسی و آزادی بیان بگیرد در ذات خود دین ستیزی را پرورش میدهد زیرا دین روشی برای زندگیست و حکومت غیر دینی روش خود را دیکته میکند.

چون حکومت دموکراسی روشی برای زندگی را دیکته میکند به همین دلیل با مبانی خود که آزادی تمام عیار را در بوق و کرنا میدمد در تضاد است و از این رو همواره رو به زوال میرود و از درون خود را میخورد.

اما اگر حکومت دینی روشی را دیکته کند این با روح حکومت دینی سازگار است و دین ذاتا برای تبیین روش زندگی ظهور کرده است.

/ 6 نظر / 4 بازدید
رهجو

باعرض پوزش كي گفته حكومت يا دينيست يا غير دينيست.بين اينها چيزي وجود ندارد بين هفت و هشت هم هزار تا عدد قرار دارد تا چه رسد به انواع حكومت متاسفانه جهان بيني شما محدود و همراه با تعصب صرف است.اصولا مقوله دين جداي از حكومت است كما اينكه خيلي از كشورهاي جهان دين رسمي ندارند و حكومت ديني هم.حال اگر شما اطلاع نداريد يا منابع شما اطلاعات غلط بعرضتان رسانده اند دليل بر نبودش نيست.در آخر شما فراموش كرده ايد كه دين و حكومت و ساير موارد براي انسان است و مي بايست با خواست انسان سازگار باشد گويا شما قضيه را بد فهميده يا واژگون ديده ايد دين براي انسان است نه انسان براي دين.كافيست به حكومت هايي كه مدعاي ديني دارند بنگريد وضع و سرنوشت مردمانش را مطالعه كنيد و مقايسه اي بس ساده با حكومت هاي غير ديني واضح و مبرهن است نيازي نيست لفاظي كنيد آنچه كه شما ادعا كرده ايد فقط ادعاست در همين ايران ما مي بينيم كه چگونه وضعي حاكم است صدالبته كه شما منكر وخامت وضع موجوئ هستيد و الحمدالله و المنه براحتي آب خوردن سيات را به دشمنان و حسنات را مصادره خواهيد فرمود.گويند روزي مدعي چون شما فرموده بود من در يزد كه بودم ده گز مي پريدم!ظريفي في ا

رهجو

.گويند روزي مدعي چون شما فرموده بود من در يزد كه بودم ده گز مي پريدم!ظريفي في المجلس بعرض حضور رساند!يزد دور و گز نزديك!بپر حال شما هم بپر كه پيشكش نيازي به پريدن نيست فقط ببين و بعد لفاظي كن بدرود

رهجو

هم وطن صرف ادعا بدون دليل و بينه بي مايه فطيره عزيزجان شما كلي گويي كرده ايد بدونه اينكه دلايل خود را عنوان كنيد با يك جمله دين ستيز يا از اين قماش كلمات ! بپذيرد كه با يك جمله نميتوان كل تمدن غرب و ليبراليسم و دموكراسي را نفي كرد.عنايت كن تعصب و خودفريبي را كنار بگذار!لجاجت بيخود نفرما اينكه بهترين روش حكومت داري ليبراليسم و دموكراسي و يا تلفيقي از سوسياليسم و دموكراسي و از اين دست است و در اين ميان آلوده ترين و فاسدترين حكومتها ديكتاتورهاي ديني و منجمل ايران عزيز اسلامي حسادت شما را برانگيخته.بله به حكم اينكه اندشه هاي انساني رو به كمال است ممكن است و حتما هم هست اشكالت در اين نوع حكومت كردن و اگر تعصب بخرج ندهي اينان هيچگاه مدعي نشده اند كه بي عيب و منزه از ايراد هستند

رهجو

و واضح و روشن روشهايي كارامد براي رفع مشكلات جوامع خود دارند نياز به جر زدن هم ندارد وضعيت كنوني كشورهايي كه مدل حكومتي دموكراسي دارند قابل بررسي و عينيست همان آمريكايي كه شما و تمام مستبدان همفكر شما بري يك لحظه ديدنش سرودست مي شكنند با دست پس ميزنيد و با پا پيش مي كشيد را عرض مي كنم.امروز كه تئوري صدور انقلاب و ساختن بهشت شداد با شكست مواجه شده و وضعيت فلاكت با مردم ما شاهدي راستين براين مدعاست

رهجو

برادر اينهمه كه گفتم خلاصه كنم كشورهايي كه مدعاي ديني دارندو به روش ديني اداره ميشوند را با كشورهايي كه مدعي ديني ندارند از لحا ظ فاكتورهايي كه يك كشور را موفق و پيشرفته شناسايي مي كند مقايسه كنيد نتيجه را در بلاگ خود بگذاريد بهترين كار براي تبليغ حكومت دينيست!عرض كردم يزد دور و گز نزديك ده ياالله چرا معطلي دروغزن وفريبكار.پررو