با اجازه ی شاعر

اخیرا شعری به دستمان رسید به این صورت :

زیر لوای آل علی صف کشیده ایم      چشم انتظار قائم آل محمدیم

 

دوست داشتیم اینگونه آن را باز نویسی کنیم که به نظر حقیرمان زیباتر است:

زیر لوای سید علی صف کشیدگان        چشم انتظار قائم آل محمداند

 

/ 1 نظر / 4 بازدید