هله هوله

نگفتم هله هوله نخور؟

نگفتم؟

اگه فردا ضعف کردی چی؟

این هله هوله ها که خوردی ارزش غذایی ندارند!

برات قوت نمیشه

این سفره که همیشه باز نمیمونه

. . .

مهمونی مجلل

داره تموم میشه

سفره هنوز بازه

دست بر غذات نخورده

سهمت هنوز باقیست

تو اشتها نداری؟

گفتی که جا نداری؟

وقت دعا ست اکنون

آیا توحال داری؟ . . .

/ 2 نظر / 24 بازدید
رهجو

دقیقا اشتباه می کنید شما حتی تعالیم مذهبی و دینی خود را فرا نگرفته اید !عقاید شما در تضاد با سند !رسالت محمد است.وقتی که چیزی تحت هر عنوان میتواند بوده باشد(1--موهوم --2-- مهمل گویی!) چرا بقیه اینجور نباشد!نه هم وطن گرامی این ذهن خدا باور است که فقط 2 شق را برای حل!این مسئله فرض می کند یکی نظام آفرینش است و دیگری تصادف!در این میان گزینه های دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که تا کنون تکامل بهترین گزینه است که می تواند تا حدودی ژاسخ گوی مسائل باشد

رهجو

اما جالب ترین استدلال شما اینست که فرموده اید من!می گویم خدا بوده و هست و خواهد بود!البته شما می توانید ادعا کنید اما صرف ادعای شما همچین چیزی را ثابت نمی کند.مطلبی را که شما نمی خواهید بپذیرید اینست که ممکن است اشتباه فکر کنید و در این میان هرگز به خداناباوران مجال اظهار عقیده داده نشده و استدلال هی اینان را نشنیده اید.هر چند که مطالب خداناباوران در پاسخ به ادعای شیادان و فریبکاران که مدعی ارتباط با موجودی بنام خدا بوده اند عنوان شده یعنی اول کسانی مدعی وجود خدا شده اند بعد عده ای به این مدعا شک ورزیده و وجودش را رد کرده اند.نهایت امر اگر برهان!های خداشناسی(که در واقع برهان هم نیستند!)را بپذیریم اثبات اینکه این خدا همان خدایست که ادیان مدعی آن هستند ناممکن است.اگر در ژست قبل از عرایض بنده بدو بیراه برداشت کرده اید صمیمانه عذر می خواهم