تساوی حقوق زن و مرد

خواستن حقوقی مساوی برای زن و مرد آنگونه که در غرب مطرح شده  اشتباه محض است. آنان این شعار بی محتوی را آنقدر با آب و تاب و رنگ و لعاب مدرن و خوشایند مطرح میکنند که بسیاری از افراد نیات ناثواب پشت پرده را نمیبینند.

همانگونه که حق انسانیت مدام در دنیا در حال پایمال شدن است . هر فرد منصفی باید موافق باشد که بخشی از حقوق خاصه زنان بطور مضاعف پایمال شده و در حال حاضر نیز نادیده گرفته میشود. اما معتقدم برای جبران آن سر دادن شعار تساوی حقوق زن ومرد فریبی بیش نیست بلکه برای مقابله با وضع ظالمانه کنونی شعار باید این باشد :

 احقاق حقوق زنان

درخت ، حق زندگی دارد و احترام به حقوق درخت اینست که در برابر باد و باران و آفتاب باشد.

کبوتر ، حق زندگی دارد و احترام به حقوق کبوتراینست که دور از باد و باران و آفتاب باشد.

پنگوئن ، حق زندگی دارد و احترام به حقوق پنگوئن اینست که در میان برف و یخبندان باشد.

زنبور عسل ، حق زندگی دارد و احترام به حقوق زنبورعسل اینست که دور از برف و یخبندان باشد.

اگر بخواهیم حقوق مساوی بادرخت به  کبوتر ببخشیم و حقوق مساوی با پنگوئن به زنبور عسل بدهیم  در این صورت کبوتران و زنبورهای عسل را قتل عام کرده ایم و بالعکس. بنابر این اگر کسی به نام خدمت بخواهد به گروههای مختلف حقوق مساوی بدهد یا جاهل است یا جنایتکار .

زن و مرد هردو انسان هستند. بانیازهای مشترک و نیازهای غیر مشترک.

زن و مرد هردو انسان هستند. بابدنهای مشابه و بدنهای غیرمشابه.

زن و مرد هردو انسان هستند. باروحهای مشابه و روحهای غیر مشابه.

زن و مرد هردو انسان هستند. با حقوق مشابه و حقوق غیر مشابه.

اگر کسی به نام خدمت بخواهد به زن و مرد حقوق مساوی بدهد یا جاهل است یا جنایتکار .

 زیرا یا زن را به ورطه نابودی خواهد کشاند یا مرد را و در نتیجه سعادت هردو را نابود خواهد کرد. زیرا مرد باسعادت بدون زن با سعادت در فرهنگ انسانیت تعریفی ندارد.

باید حق زن به زن و حق مرد به مرد داده شود تا عدالت رعایت شود و سعادت انسانیت تضمین گردد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ستاره

اگر زن بودی هم همینو می نوشتی؟جالبه که اسم وبت راستگوییه