علت وجود

به گوش گفتند : عجب رنگ آمیزی زیبا و شگفت انگیزی دارد این باغ پر گل .

گوش گفت :‌ مهمل مباف! من که چیزی نمیشنوم .  رنگ دیگر چه مزخرفی بود که گفتی ؟ چیزی که شنیده نشود وجود ندارد چه برسد به اینکه زیبا هم باشد. چیزی که شنیده نمیشود چگونه میتواند زیبا باشد؟ به صدای زیبای نسیم و آواز سحر انگیز بلبلان گوش کن ... آه ...

 

 

به چشم گفتند : چه صدای موزونی دارد این باغ.

چشم گفت : مهمل مباف ! من که چیزی نمیبینم. صدا دیگر چه مزخرفی بود که گفتی؟

چیزی که دیده نشود وجود ندارد چه برسد به اینکه زیبا هم باشد. چیزی که دیده نمیشود چگونه میتواند زیبا باشد؟ به رنگ آمیزی زیبا و شگفت انگیز باغ نگاه کن ... آه ...

 

 

 

به آدمی که فقط به چشم و گوشش ایمان داشت گفتند :‌ چه خالق زیبا و شگفت انگیزی دارد این باغ.

او گفت : مهمل مباف !  آن را که تو میگویی نه میبینم و نه میشنوم. چیزی هم که نه دیده میشود و نه شنیده میگردد وجود ندارد.....

فاعتبروا یا اولی الابصار.

یاحق

/ 2 نظر / 5 بازدید
داهول

احسنت، جالب بود، حالیدم!