در روزه اگر پدید شد رنج


 

آمد رمضان و عید با ماست

قفل آمد و آن کلید با ماست

بربست دهان و دیده بگشاد

وان نور که دیده دید با ماست

آمد رمضان به خدمت دل

وان کش که دل آفرید با ماست

 در روزه اگر پدید شد رنج

  گنج دل ناپدید با ماست

 

از غزلیات دیوان شمس تبریزی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید