قدرت یک لقمه نان

شیخ نجم الدین رازی در کتاب مرصادالعباد به این مضمون آورده است : 

بزرگان گفته اند که : تا لقمه نانی بر سر سفره ای فراهم آید ، سیصد و شصت کس از دهقان و آهنگر و آسیابان و درزی و باربر و غیره برای فراهم آمدن آن کار میکنند. آنگاه که این لقمه به دهان اولیایی از اولیاء الله برسد بفرموده ی حق تعالی همه ی آنان آمرزیده شوند.


/ 0 نظر / 6 بازدید