برده دیگران نباش

 اگر به دنبال تایید دیگران باشیم، برده آنان خواهیم شد. کار خود را انجام دهیم ، سپس رها کنیم. این تنها راه آرامش یافتن است.


/ 3 نظر / 54 بازدید
شعیب

سلام کاسه خود را بیش از اندازه پر کنیم، لبریز می شود. چاقوی خود را بیش از حد تیز کنیم، کند می شود. اگر به دنبال پول و راحتی باشیم، دلمان هرگز آرام نمی گیرد. اگر به دنبال تایید دیگران باشیم، برده آنان خواهیم شد بود. کار خود ر انجام دهیم ، سپس رها کنیم. این تنها راه آرامش یافتن است...

فربد

سلام پیام بسیار زیبایی است اما چه کنم دست خودم نیست . من تایید دیگران را نمیخواهم بلکه تحمل ناراحتی یا نه گفتن به دیگران بخصوص انهایی که تازه دوستم میشوند را ندارم