معجزه نگاه

همه چیز به نگاه تو بستگی دارد. او میتواند در ژرفای اقیانوسهای دور دست باشد که هرلحظه از تو دور میشود یا همینجا بر بالای سر تو در حال فرود که هر آن به تو نزدیک میشود. همه چیز به نگاه تو بستگی دارد. هر طور که نگاه کنی همانگونه است. هیچ دلیلی وجود ندارد که نگاه تو را نقض کند. این یک شهود است نه یک گزاره ی منطقی. شهود یعنی چیزی که فقط میتوان دیدش ولی نمیتوان توصیفش کرد یا دلیلی برایش آورد. در شهود همه چیز در نگاه تو معنی پیدا میکند نه در آنچه که می بینی. همه چیز به نگاه تو بستگی دارد. شهود چیز عجیبی است.

شهود

/ 3 نظر / 148 بازدید
مهربانی

سلام در باره هر چه می گویم فکر کنیم،اما درباره هر چه فکر میکنیم نگویم.

سپیده

هنرمندانه فکر خود را بسازیم و الا مونتاژ کردن فکردیگران که ابتکار نیست

شعیب

سلام مــــــــــــرد رویایی یک زن! مــــــــردی است که دستانش مالامال از مهـــــر باشد، نه پول نگاهش سرشار از عشـــــــــــق باشد، نه غرور شانه هایش مأمن آسایـــــــــش باشد، نه بار و فرسایش آغوشش امـــــــن باشد، نه سرد صدایش از شور و مهر گـــــــرم باشد، نه از قدرت مردانگی همچو کوه یخ وجودش پناهگـــــاه امــــــن باشد، نه دستانش سنگین و ضرب شستش محکم جیبش گر چه بی پول، ولی روزی اش حـــــــلال باشد صدایش گرچه خش دار، ولی برای اهل خانه زمزمه آرامــــــــــش باشد مـــــــــــــرد رویایی یک زن، یک مرد ثروتمند کلاس بالای خوش پوش خوش چهره نیست!!! مردی است که قلبــــــــــــش برای عشقـــــش بتپـــــــد... بـــــــــــدون خیانـــــت... همین..