چگونه حب علی را به محک بکشیم؟

باز هم بی مقدمه عرض میکنم در زمان امام علی هم افرادی بودند که گفتند : الحکم الا للله و گفتند که علی شایسته حکومت نیست  و از عدالت خارج شده است و او را تنها گذاشتند و مسلمانان ثروتمندی مثل معاویه  با تکیه بر سوابق مسلمانی و صحابه بودن خود و خویشاوند بودن با پیامبر  فرصت یافتند که مردم را از اطراف امام پراکنده کرده و امام را شهید کنند. جریانی که هنوز هم میتواند در جریان باشد .

الان که پس از هزار و اندی سال همه تاریخ خوانده ایم و میدانیم که معاویه که بوده و بعد از معاویه پسرش یزید چه جنایاتی کرد ، میتوانیم براحتی از امام علی حمایت کنیم و عاشقش باشیم  و بر معاویه لعنت کنیم اما زمان خود امام چه ؟  آیا کسی بود که مکر معاویه را تشخیص دهد  و حوادث و فجایع به قدرت رسیدن معاویه  و فرزند عیاش او را رصد نماید؟ و به معاویه لعنت بفرستد؟

پس زیاد هم به علی علی گفتن خودمان و عده ای که دائم دم از حضرت میزنند و عدالت عدالت میکنند نمیتوان اعتماد کرد.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان      تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

آیا در حال حاضر هم کسی میتواند فجایع به قدرت رسیدن آقازاده ها  را درغیاب ولی فقیه رصد کند؟  آیا آن زمان کسی براحتی میتوانست تفاوت مسلمانی امام را با مسلمانی معاویه  تمییز دهد و با جان و دل در کنار علی باشد ؟  الان چه؟  چه کسی اژدهای خفته بر سر ثروتهای انباشته را میتواند ببیند؟ آیا اژدها ها همیشه خفته میمانند؟

/ 0 نظر / 4 بازدید