خدایا بخاطر روز زن از تو متشکرم

خدایا !

بخاطر خلقت فاطمه از تو متشکرم

اگر او نبود؟

اگر من اورا نمیشناختم ؟

اگر زن من اورا نمیشناخت

به چه کسی باید شباهت می جست؟

دراین کویر . . .

چه کسی را باید جستجو میکرد؟

وبه چه کسی باید میرسید؟

وبه کدامین مجموعه انسانیت خالص و پاکیزه متوجه میشد؟

... سلام برتو ای پاکترین!

ای بانوی مقدس انسانیت!

ای جرعه حیات بخش بی پایان!

سلام برتو ای فاطمه . . .

/ 2 نظر / 3 بازدید
ساسان

برادر ارجمندم!فاطمه چه داشته كه تو اينگونه شيفته اش شده اي!و وا حسرتا واحسرتا سرداده اي!ماري كوري كه نيست!اين زن افسرده جوانمرگ كه به علي گرفتار بود براي انسان چه ارمغاني داشته!؟چكار كرده كه تو به گزافه و دروغ اينگونه داد سخن!؟داده اي!تاليفي كشفي اختراعي خدمتي ؟چه ؟تو بگو

ساسان

تو كه تاب سخن مخالف را نداري چرا اعلان صادر مي كني و زر مفت ميزني!ميدانم كه اين يكي را حذف نميكني!مفلوك.وقتي كه پاي استدلالت چوبين است و حقايق بر سرت آوار مي شود لاجرم مجبور به حذف پاسخ مي شوي سانسورچي استبداد شده اي مرحمت بفرما در اين وبلاگت را گل بگير و به خرافات و خرافه پرستي دامن مزن!ذهن كوچك و حقير تو قادر به درك مصايبي كه از سوي دين و مذهب بر ايران و ايراني رفته نيست.تو خودفروش الينه شده اي هستي كه آزادي و آزادگي را به ثمن بخس فروخته ايآنچنان كه نميداني كي بودي كي شده اي اينها همه از مواهب اين ائمه ادبار توست اگر تاب و توان شنيدن حقايق را در اينخصوص نداري درگاله ات را ببند و فقط مجيز استبداد بگو و استدلال نكن و ادا و اطوار روشنفكري و فهم شعور در نيار همان مقلد كور باش!