کتک ! ، بهترین جایزه برای یک سریال و یک بازیگر خوب

وقتی یک کار خوب انجام میدهی ،  یا وقتی که کارت را خوب انجام میدهی ، یا وقتی یک کار خوب را خوب انجام میدهی ، انتظار تشویق داری ولی د رهمین حال یکی پیدا میشود  و به خاطر کارخوبی که انجام داده ای و خوب هم انجام داده ای ترا کتک میزند .

کسی که کتک  میزند آدم بدی نیست و نیت بدی ندارد در عین حال میدانی که تو نیز آدم بدی نیستی و کار بدی هم نکرده ای !  اما از کتک خوردن ، ناراحت نمیشوی و شاید ته دلت لذت خاصی هم نوش جان میکنی و بخاطر این کتک خوردن به خودت آفرین میگویی . چون خودت هم میدانی که کتک خوردن حق توست ! 

براستی چه اتفاقی باید بیافتد که هم کتک زن و هم کتک خور از حالشان راضی باشند . کتک زن از کار خودش راضی است چون در حال مجازات کسی است که استحقاقش  همین است و کتک خور هم راضی است چون میداند که این کتک خوردن نشانه این است که کارش را بخوبی انجام داده است.

. . . این  حالت برای آقای محمد فیلی بازیگر نقش شمر در سریال "مختارنامه " افتاده است . به گفته ایشان یک خانم در یکی از خیابانهای تهران او را بخاطر ظاهر شدن در نقش شمر با کیف خود کتک زده است .

به نظر میرسد که برای سازندگان سریال مختارنامه و بازیگر مذکور  این بهترین جایزه و بهترین نشانه موفقیت باشد. زیرا فیلمی خوب و باور پذیر ساخته اند .

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید