دلبستگی به دنیا

سعدی علیه الرحمه در گلستان میفرماید که  بر طاق ایوان فریدون نبشته بود :

جهان ای برادر نماند به کس

دل اندر جهان آفرین بند و بس

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت

که بسیار کس چون تو پرورد و کشت

چو آهنگ رفتن کند جان پاک

چه بر تخت مردن چه بر روی خاک

/ 0 نظر / 4 بازدید