رسول خدا صلی الله علیه و آله به شخصی فرمود: عمره رفتی. عرض کرد : خیر. فرمود: منافع بیشماری از تو فوت شد. او خیلی درهم شد. حضرت فرمود: می خواهی عملی یادت دهم که ثواب یک عمره ، دو عمره ، ده عمره، صد عمره به تو برسد. فرمود: دل مومنی را خوشحال کن ثوابش با صد عمره مقابله می کند.

طواف کعبه دل کن که کعبه خود سنگی است 

 که آن خلیل بنا کرد و این خدای خلیل