تیر زهر آلود و قلب آدمی

کاش مادر مرمرا نازادمی

 هر نظر ناوکیست زهرآلود

که ز شست و کمان ابلیس است

 دیدن زلف و خال نامحـرم

 دانه کیـــــد و دام ابلیس است