درمیان این جبر و اختیار های زندگی

برای ننوشتن ، عمری فراهم است

کاش فرصتی برای نوشتن هم بود

.

.

.

قلمی خواهم ساخت

وبه آهنگر قهار همی خواهم گفت

که رگم را به رگش جوش زند

و به او خواهم گفت

که فقط بنویسد

تند و پیوسته و یکریز فقط بنویسد

و بدینگونه مرا صرف کند

که خداوند یکیست ! . . .  و بشر تنها نیست

 

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لا اله الا هو