1-  دستور حرکت همه اعضای بدن ازجمله قلب توسط مغز صادر میشود

2-  اگر خون به مغز نرسد نمیتواند دستور دهد و می میرد

3-  خون مورد نیاز همه اعضای بدن از جمله مغز توسط قلب تامین میشود

.

.

.

حال سوال اساسی اینست :  اولین بار قلب به دستور چه کسی خون را به مغز رسانیده است تا شروع به دستور دادن کند؟

 تذکر : کسانیکه جواب سوال را از گایتون و برگر و لاکمن تقلب کرده اند همین الان بروند پایین کارنامه شان را بگیرند )

                                      (

                                       )

                                      (

                                       .

                                       .

                                       .

                                       .

نمره با ارفاق :     - o -