زمانهای قدیم در بازار دباغان برای اینکه چرم را بهتر عمل آورند آن را زیر پای عابرین می انداختند که تا لگدمال شود . برخی از شیخهای تندرو برای اینکه شیخ بودن خود را به رخ مردم بکشند و نشان دهند که چقدر به مال مردم و حق الناس اهمیت میدهند حتی از لگد کردن آن چرمها هم خود داری کرده و از روی آنها می پریدند.

به همین خاطر ضرب المثلی در منطقه ی ما وجود دارد که در آن از شخصی با عنوان  "گون آتدی یه ن شیخ"  یاد میکنند. یعنی شیخی که از روی چرم هم میپرد. و این از نهایت ریاکاری و تندروی بی مورد فرد حکایت میکند.

در سایت فرهنگ نیوز مطلبی منتشر شده است با این عنوان : ساختارشکنی عجیب از رادیو قرآن   که در آن به رادیو قرآن اعتراض شده است که چرا در برنامه ی خود برای جواب دادن به سوالات قرآنی شنوندگانش از کارشناس زن استفاده شده است. و ادعا کرده است که این کار وسوسه انگیز است و از آن با عنوان ساختار شکنی عجیب یاد کرده است.

گویندگان این سخن آیا واقعا دقت کرده اند که  تخریبی که این نوع تفکر برای اسلام ایجاد میکند چقدر میتواند دامنه دار باشد ؟  شما بگویید یک خانم در رادیوی اسلامی  قرآن نخواند چه کند ؟  آیا صحبت کردن زن در باره قرآن در رادیو مفسده ایجاد میکند ؟ آقایان باید دقت نمایند که  ژرف نگری شدید بی مورد در دین ، تولید کننده ی جریانی بنام خوارج بود . نظر هیچ کدام از مراجع گرانقدر هم مطابق با برداشت این آقایان نیست.