آنچه نیاموختم از اوستاد                 سیلی ایام به من یاد داد

مطلب را خیلی ساده نگیریم .  سیلی ایام گاهی 20 سال و حتی بیشتر طول میکشد . یعنی ضربه یک سیلی از لحظه شروع تا خاتمه آن 20 سال زمان میبرد.  بعد از 20 سال که گزگز بیخ گوشت را احساس میکنی متوجه میشوی که سیلی  نوش جان کرده ای !  دستت را به بیخ گوشت میچسبانی و ذهنت در گذشته ها فعال میشود و تازه یادت می آید که ای داد بیداد عجب اشتباهی مرتکب شده ای و  با خودت آهسته و طوری که هیچ کس نشنود پچ پچ میکنی که : نوش جانت !  خوردی ؟!  حالا فهمیدی ؟  شیر فهم شد؟ و خیلی وقتها میگویی : خدایا به خاطر این سیلی از تو متشکرم.