ترکیب "شرق و غرب "  کنایه روشنی از فاصله های عمیق است . وقتی گفته میشود که از دونفر یکی در شرق است و یکی در غرب است یعنی  آن دو  فرد ، دورترین فاصله ها را از هم دارند . اما جالب است بدانیم که دوکشور آمریکا و روسیه که یکی در غرب و دیگری درشرق کره زمین واقع شده اند تقریبا در همسایگی هم قرار دارند و فاصله آنها از هم به اندازه عرض تنگه برینگ یعنی فقط  80 کیلومتر است.

جالب تر اینکه آمریکا در شرق روسیه واقع شده است زیرا خورشید روسیه از سمت آمریکا طلوع میکند. و روسیه در غرب آمریکا قرار دارد چون خورشید آمریکا در روسیه غروب میکند.

,,...  رب المشرقین و رب المغربین  ...,,

آمریکا - روسیه