از ملت ایران دعوت میکند بمنظور ابراز همراهی ؛ همزمان از ساعت ده شامگاه تاریخ 24بهمن ماه بمدت نیم ساعت با سر دادن سوت های اعتراضی ؛آمادگی خود را برای شرکت در مراسم روز بزرگ همبستگی ملی*ابراز دارند

متن فاخر فوق الذکر اخیرا در قالب ایمیلی منتشر شده بود و فرزند شاه سابق و ملعون ایران را تبلیغ میکرد .

راستش از دیدن این نامه که به ایمیل بنده رسیده بود کمی تا قسمتی روده بر شدیم.  خدا را شاهد میگیرم که قصد تمسخر ندارم  اما در مقابل فیلم خنده دار اگر بخندی که این اسمش تمسخر نیست.

بزرگی گفته است : اگر نمیتوانی عالمانه حرف بزنی ، عاقلانه سکوت کن !

خلاصه انبساط خاطر پیدا کردیم و علت آن هم  دو  مورد بود . اول اینکه ما تا حالا از یک جوجه دیکتاتور نامه دریافت نکرده بودیم. و برایمان بسیار غرور آفرین مینمود که ازجانب شاهزاده  اعلی حضرت همایونی برخلاف دوران شاهنشاهی پدرشان آدم فرض شده و به همبستگی دعوت شده ایم. و خوشحال بودیم که چنین بچه دیکتاتور باشعوری داریم ما ایرانی های ایرونی تبار!!! و شهروندان مدنی فعلی و ارتجاء سیاه دیروز!!

دوم هم اینکه  ما معمولا توی دهاتمان  برای  صدا زدن  سگ گله از سوت استفاده میکنیم و برای دعوت از شاهزاده این روش را کمی بی ادبانه میدانیم.

دلیل سوم هم داشت که عمدا از دو مورد بقیه جدایش کردیم و آن اینکه بنده حقیر از یک شعری  که اسم سراینده اش را نمیدانم اقتباسی نموده و تقدیم اعلی حضرتش میکنم امید مقبول درگاه همایونی واقع شود:

میگفت ولیعهد که برمیگردد       سالار سپاه کفر و شر میگردد

ما دار و طناب کرده ایم آماده      برگرد که سعی ما هدر میگردد