حکومت یا دینی است یا باید ضد دین باشد . بینابین اینها چیزی وجود ندارد . حکومت غیر دینی اگر چه در ظاهر ژست دموکراسی و آزادی بیان بگیرد در ذات خود دین ستیزی را پرورش میدهد زیرا دین روشی برای زندگیست و حکومت غیر دینی روش خود را دیکته میکند.

چون حکومت دموکراسی روشی برای زندگی را دیکته میکند به همین دلیل با مبانی خود که آزادی تمام عیار را در بوق و کرنا میدمد در تضاد است و از این رو همواره رو به زوال میرود و از درون خود را میخورد.

اما اگر حکومت دینی روشی را دیکته کند این با روح حکومت دینی سازگار است و دین ذاتا برای تبیین روش زندگی ظهور کرده است.