خلیج نپال در جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی به نام «مدوز» و انواع حلزون های دریایی است . چتر دریایی هر از گاه یکبارناخواسته و بطور اتفاقی حلزون های کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد. اما پوسته ی سخت حلزون از آن محافظت کرده و مانع هضم میشود. حلزون به دیواره ی مجرای هاضمه ی چتر دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن چتر دریایی از درون به بیرون می کند. زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد ، دیگر خبری از چتر دریایی نیست ، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است .

حلزونهای زیادی به درون " نظام در حال اسلامی شدن " ما وارد شده بودند. به لطف خدا در فتنه سال 88 شوکی به بدن نظام وارد شد و نظام تکان شدیدی به خود داد و این شوک باعث شد تا تعداد زیادی ازحلزونهای زالو صفت بیرون بریزند و دیده شوند .

ملت عزیز! ، نیروهای دلسوز و ارزشی! ، مسئولین بعضا محترم! و دولتمردان تاحدی عزیز! به هوش باشید تا حلزونها را دوباره قورت ندهید!