عبارت جالبی از حضرت آیت الله جوادی آملی شنیدم  که در باره جهانی سازی فرمودند .  این سخن در عین سادگی بسیار با ارزش است. مضمون سخن شان این بود :

کسی که جهانی می اندیشد میتواند جهانی حرف بزند ، نه مثل آمریکا که آمریکایی می اندیشد ولی جهانی حرف میزند .  و این هرگز به نتیجه مطلوب نمیرسد .

جهانی سازی