به دنیا آمدن جبر است ،

       رشد کردن جبر است ،

                      از دنیا رفتن جبر است .

. . . . و مابقی هرچه هست اختیار است! کودکان در اختیارات والدین مجبورند و والدین در پذیرش اجبار جامعه مختار و  بشر در حصار پرچینهایی که از دسترس خارج اند  آزادانه حرکت میکند ! . . .  اگر بشر مجبور کننده ای نداشت دیگر اسمش بشر نبود بلکه اسمش بود : خدا !

 

«اِنّا هُدَیناهُ السَّبیلُ اِمّا شاکِرآ و اِمّا کَفورآ»

 

اختیار