خطر تقلید و تندرویهای سیاسی:

خیانت به وطن و همنوع چیزیست که به تدریج حاصل میشود. آنهم نه در آرامش ، بلکه در هیجانات سیاسی ،  پله به پله! 

نیات پیشروها همیشه از چهره شان فهمیده نمیشود.

جوان عزیز! مواظب باشید در این دام نیافتید!


اتوبوسی که با سرعت میراند از دور ، پیچ تند جاده را میبیند اما ماشین سواری که چسبیده به او حرکت میکند امکان عکس العمل بموقع را از خود سلب میکند. آیا اتوبوس نشینان ، دست خود را در زمان مناسب به علامت کم کردن سرعت به شما نشان خواهند داد؟

باسرعت مطمئن ، بارعایت فاصله مناسب وبادنده سنگین حرکت کنید ! جاده پیچ تند دارد! . . . ورانندگان ماشینهای سنگین غیر قابل پیش بینی هستند!