فرق بیمارستان با اون دنیا اینه که : توی اون دنیا اول عمل میکنند بعد حساب میکنند اما در بیمارستانها اول حساب میکنند بعد عمل میکنند.