من در زمین بدنبال موجودی آسمانی میگردم !

...

و تو در آسمان هم به دنبال موجودی زمینی !