انسانی که به راه راست هدایت شده است ، به هر سو که سفر کند به خودش خواهد رسید. آکاجی

 

اکبر جوادزاده