اشکال کار کجاست؟ 

 

اکبر جوادزاده

 

به احتمال قوی و قریب به یقین هیج کدام از افراد فوق برای نشر فساد در جامعه نیت نکرده اند و به احتمال زیاد رضایتی هم به فساد ندارند اما نتیجه کارشان همان است. پس یک جای کارمیلنگد و سیستم مان نشتی دارد ، منشاء این نشتی را باید پیدا کرد.

کسی که آجرهای خیس خورده را از جا بکند و با آجر خشک جایشان را پر کند یا با انگشت جلوی چکیدن آب را بگیرد یا با آتش بخواهد دیوار نمناک را خشک کند  یا با فشار و زور بازوی زیاد بخواهد پیج شیر را ببندد ، خانه خرابمان میکند. جلوی این خانه خرابی را میشود به نرمی یک لاستیک بند انگشتی گرفت.