اگر شما به فساد آزادی بدهید او به شما آزادی نخواهد داد

 

اکبر جوادزاده