برخی گمان میکنند که برای روزه گرفتن باید نیت خود را برزبان جاری کنند. در حالی که نیت روزه ، یعنی اینکه انسان تصمیم داشته باشد برای انجام دادن فرمان خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد.  بنابراین لازم نیست که این نیت را از قلب خود بگذراند و یا بر زبان جاری کند.


اولین روز ماه رمضان بر شما مبارک باد