خواستم شعری بگویم بر لبم آمد حسین

دردلم شوری بپاشد بر لبم آمد حسین

مهر و پاکی و صفا و دلبری و عاشقی

هرچه از ذهنم روان شد بر لبم آمد حسین

سلام بر تو ای قامت بلند انسانیت.