به دریا رفتن آدابی دارد و شنا کردن مقدماتی مطلبد. اگر با لباس روزمره به آب بزنی اگرچه آب با لطافتی که دارد از آن موانع عبور کرده و طراوت خود را به تو خواهد رسانید اما تو با وجود این لباسها حلاوت شناگری را احساس نخواهی کرد. بلکه احساس تنگی میکنی لباسهای خیس خورده سنگین میشوند و دست و پایت میگیرند و سینه ات را میفشارند و نفسهایت به شماره میافتند. با همه اشتیافی که به شنا داشتی در اندک زمان کوتاهی از آب خسته میشوی و دوست داری هرچه زودتر از آب بیرون بیایی. وقتی هم که از آب بیرون آمدی با آن لباسهای خیس خورده و به تن چسبیده آبرویت میرود و انگشت نما میشوی . همه این عوامل دست به دست هم میدهند تا طعم شنا کردن در کامت به تلخی بزند و به آب نزدگان حالشان ازتو خوش تر باشد.

حج دریاست !

قبل از رسیدن به آن باید لباس تعلقات را بیرون کنی تا از غوطه خوردن دراین دریا لذت ببری. اگر برای رفتن به حج خود را آماده نکنی باید بدانی که لذتی در انتظار تو نیست. اگر با لباس روزمره گی به حج میروی با آبروی خویش بازی کرده ای !

وای به حال ما اگر با لباس ضد آب به شنا برویم ! باران رحمت ببارد و ما در زیر آن به اندازه قطره ای خیس نشویم ! آداب حج را قبل از سفر باید بجا آورد تا حاجی شد

حاجی قبل از اینکه عازم شود باید حاجی شود و گرنه وقتی به پشت درخانه دوست رسید ندا میرسد :

که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟

باحق