وقتی مرغ خانگی را میبینم باور میکنم که دلیل پرواز "پر" نیست بلکه باوری است که پرنده به آن ایمان دارد.

مرغ