. . . چهره ای زیبا شد!

با گل سینه سرخ

و گل سینه ،  چه سرخ !

چه گلی !

سرخ و قشنگ

لاله ای

بس خوشرنگ

. . .و گلی زیبا شد

در چنین سینه سبز

با چنین روی چو ماه

. . . لاله ای زیبا شد!

درچنین دشت نجیب

که به همراهی خورشید

به هر لحظه

گلی می رویاند

و چه پربار این دشت

و چه  حاصل خیز این خاک

که چنین تند وسریع

مثل یک فواره

گله به گله ، گل می کرد

وتن پاک شهید

تند وبی تاب

به وجد آمده بود.