وقتی یک نفر غیر دوست از آدم تعریف میکند نشان میدهد که عمق قابل تحسینی در شخصیت مثبت آن فرد وجود دارد. این خاطره  هم از این جهت برای خود من جالب بود که تعریف کننده ی آن یک دوست نیست. اگر چه تعریفهای اشخاصی که دوست به حساب نمی آیند برای اعتقادات ما تعیین کننده نیست اما معنی دار است.

آیت الله خامنه ای

خاطره ی هوشنگ اسدی، روزنامه نگار خارج نشین از آیت الله خامنه ای در این سایت منتشر شده است.