بوی جبهه 

 بوی عشق

طعم باروت 

 رنگ خاک

یک سبد گل دیده ام

روی سینه های چاک

بوی خون

عطر  جدید

رنگ دل در رخ پدید

وه چه زیبا ای ... شهید