در قرآن عزیز نام همه پیامبران الهی با احترام یاد شده است . آنها همه به عنوان فرستادگان خداوند اکرام شده اند و قرآن همه پیامبران را از یک ریشه معرفی کرده و فرقی بین هیج یک از پیامبران قائل نشده است.

بنابر این کسی که قرآن را بسوزاند حرمت همه پیامبران را سوزانده است . اگر اهانت از سوی مدعیان مسیحیت و یا یهودیت صورت پذیرد این امر به معنی خود سوزی خواهد بود زیرا کتابی را که در آن موسی و عیسی تکریم شده اند را به آتش کشیده اند .

ای کاش اینقدر احمق نبودند که عرض خود ببرند و موجب زحمت ما شوند

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست    عرض خود میبری و زحمت ما میداری

واسلام