شنیده ام که تحقیقاتی هم در این زمینه صورت گرفته است ولی بدون در نظر گرفتن این تحقیقات احتمالی ، با کمی دقت هم متوجه میشویم که کسانیکه زیاد تلویزیون نگاه میکنند آدمهای موفقی نیستند. این نشان میدهد که تلویزیون به مقدار زیادی از پیشرفت افراد جلوگیری میکند. 

تلویزیون - جوادزاده

برخی ها حتی از این هم فراتر میروند و زیاد و کم آن را هم مضر میدانند و میگویند : کسانیکه تلویزیون نگاه میکنند آدمهای موفقی نیستند. البته من به این غلظت اعتقاد ندارم اما برخی ها بشدت توصیه میکنند که به هیچ عنوان نباید تلویزیون تماشا کرد. حتی بعضی ها تلویزیون خودشان را فروخته اند. 

من معتقدم که به هر حال تلویزیون یکی از بزرگترین دزدهای زمان است. این دستگاه یک سارق حرفه ای زمان ماست بطوریکه او میتواند زمان ما را طوری بدزدد که احساس لذت کنیم. من دریکی از سخنرانیهای یکی از ثروتمندهای موفق آمریکایی شنیده ام که به تلویزیون میگفت : جعبه احمقها

او میگفت من هم زمانی مثل بقیه مردم عصرها وقتی از سر کار برمیگشتم چند تا سی دی بعلاوه  تنقلات میگرفتم و میرفتم خانه و جلوی جعبه احمقها می نشستم و فیلمها را پشت سرهم نگاه میکردم و عمرم را تلف میکرم تا اینکه تصمیم گرفتم و توانستم به سختی خودم را از چنگ جعبه احمقها نجات دهم.

اما من شنیده ام که بعضی ها تلویزیون داخلی و سی دی های شبکه خانگی نیازشان را ارضا نمیکند و به همین خاطر ماهواره میخرند تا تعداد کانال بیشتری مقابل چشمانشان باشد. اینها گمان میکنم حسشان خیلی قوی باشد. 

به هر حال من گمان میکنم روزی یک وعده اخبار شبانگاهی نیم ساعته  و یک سریال خانوادگی یا یک مستند یا موعظه یا فیلم آموزشی  40 دقیقه ای که جمعا حدود 70 دقیقه میشود کافی باشد و بیش از این  به هر میزان که بیشتر شود به همان میزان مصداق همان خواهد بود که گفته شد.