من امروز شنیدم شاید برای شما تکراری باشد ولی جالبه:

اعصاب چیست؟ چیزیست که هیچ کس ندارد و انتظار دارند که تو داشته باشی

توقع چیست؟ چیزیست که همه دارند و انتظار دارند که تو نداشته باشی

جوادزاده