مجوز قتل این کودک در جیب کدام یک از ماست؟؟؟

 

http://razaviun.parsiblog.com/1715567.htm