باری دیگرش بخواب دیدند پرسیدند که "کیف وجدت سوق الاخره؟ "(بازار آخرت چگونه یافتی؟)

گفت: بازاریست که رونق ندارد درین بازار مگر جگرهای سوخته و دلهای شکسته و باقی همه هیچ نیست که اینها سوخته را مرحم می‌نهند و شکسته را باز می‌بندند و به هیچ التفات نمی‌کنند

تذکره الاولیاء عطار

دلسوخته