با اتحاد شوم آمریکا و صهیونیسم برای جنگ با اسلام مقابله کنیم

http://jwg.parsiblog.com/1715845.htm