تجسس از مسایل شخصى و خانوادگى و یا مفاسد اخلاقى افراد که در خفا و پنهانی انجام گرفته جایز نیست و إفشا و گسترش اسرار مؤمن، حرام و معصیت است. کسی که فحشایی را بشنود و إفشا کند مانند کسی است که آن را انجام داده است.

تجسس