برای کسانی که مثل ما در نیکره شمالی زندگی میکنند هلال ماه همیشه در نیمه ی جنوبی آسمان دیده میشود و ما هرگز نمیتوانیم ماه را در نیمه شمالی آسمان مشاهده کنیم. ماه در شرق طلوع میکند و باطی مسیری در نیمه جنوبی آسمان (البته نزدیک به وسط آسمان) به سمت غرب میرود. 

پس هرگاه به سمت هلال ماه ایستادید یقین بدانید که جهت نگاه شما از 5 حالت زیر خارج نیست:

1- شرق   2- جنوب شرقی    3- جنوب    4- جنوب غربی   5- غرب

یعنی در حالیکه به هلال ماه نگاه میکنید هرگز امکان ندارد که جهت ایستادنتان به سمت شمال  یا شمال شرقی یا شمال غربی باشد زیرا نیمه شمالی آسمان در پشت سرشما قرار گرفته است. اگر این را بدانیم قدرت جهت یابی ما خیلی بیشتر خواهد شد.

یک حالت قطعی هم وجود دارد و آن اینکه هرگاه ماه در وسط آسمان یعنی درست بالای سر شما و در بیشترین ارتفاع ممکن باشد در اینصورت اگر به سمت ماه بایستید یعنی به سمت جنوب ایستاده اید.

ماه.